Доступ предоставлен для: Guest
Портал Begell Электронная Бибилиотека e-Книги Журналы Справочники и Сборники статей Коллекции
International Journal of Medicinal Mushrooms
Импакт фактор: 1.423 5-летний Импакт фактор: 1.525 SJR: 0.431 SNIP: 0.716 CiteScore™: 2.6

ISSN Печать: 1521-9437
ISSN Онлайн: 1940-4344

Выпуски:
Том 22, 2020 Том 21, 2019 Том 20, 2018 Том 19, 2017 Том 18, 2016 Том 17, 2015 Том 16, 2014 Том 15, 2013 Том 14, 2012 Том 13, 2011 Том 12, 2010 Том 11, 2009 Том 10, 2008 Том 9, 2007 Том 8, 2006 Том 7, 2005 Том 6, 2004 Том 5, 2003 Том 4, 2002 Том 3, 2001 Том 2, 2000 Том 1, 1999

International Journal of Medicinal Mushrooms

Купить выпуск $242.00 Том 16, 2014 Выпуск 5

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5

Содержание:

Development of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) Polysaccharides Injection Formulation
Yuji Jiang, Anle He, Yanhong Liu, Baogui Xie, Ye Li, Youjin Deng, Xinrui Liu, Qichao Liu
pages 411-419
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.10
Effects of Medium Components and Culture Conditions on Mycelial Biomass and the Production of Bioactive Ingredients in Submerged Culture of Xylaria nigripes (Ascomycetes), a Chinese Medicinal Fungus
Jian-Zhi Chen, Hui-Chen Lo, Fang-Yi Lin, Shih-Liang Chang, Chang-Wei Hsieh, Zeng-Chin Liang, Wai-Jane Ho, Tai-Hao Hsu
pages 431-447
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.30
Cloning of Mating-Type Gene MAT1-1 from the Caterpillar Medicinal Mushroom, Cordyceps militaris (Ascomycetes) Using TAIL-PCR Technology
Wei-Ran Cong, Zhen-Hua Gong, Dan-Dan Shi, Hui Guo, Xuan-Wei Zhou
pages 449-461
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.40
Purification, Characterization, and Antioxidant Activities of Selenium-Containing Proteins and Polysaccharides in Royal Sun Mushroom, Agaricus brasiliensis (Higher Basidiomycetes)
Guanghua Mao, Weiwei Feng, Hui Xiao, Ting Zhao, Fang Li, Ye Zou, Yuena Ren, Yang Zhu, Liuqing Yang, Xiangyang Wu
pages 463-475
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.50
HS/GC-MS Analyzed Chemical Composition of the Aroma of Fruiting Bodies of Two Species of Genus Lentinus (Higher Basidiomycetes)
Gerardo Mata, Karina Valdez, Remedios Mendoza, Ángel Trigos
pages 477-484
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.60
Modulatory Effect of Crude Aqueous Extract of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes), on Hematological and Antioxidant Indices in Plasmodium berghei−infected Mice
Olarewaju M. Oluba, Kayode E. Adebisi, George O. Eidangbe, Adewale A. Odutuga, E. Chukwu Onyeneke
pages 499-506
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v16.i5.90