Inscrição na biblioteca: Guest
Portal Digital Begell Biblioteca digital da Begell eBooks Diários Referências e Anais Coleções de pesquisa
International Journal of Medicinal Mushrooms
Fator do impacto: 1.423 FI de cinco anos: 1.525 SJR: 0.431 SNIP: 0.716 CiteScore™: 2.6

ISSN Imprimir: 1521-9437
ISSN On-line: 1940-4344

Volumes:
Volume 22, 2020 Volume 21, 2019 Volume 20, 2018 Volume 19, 2017 Volume 18, 2016 Volume 17, 2015 Volume 16, 2014 Volume 15, 2013 Volume 14, 2012 Volume 13, 2011 Volume 12, 2010 Volume 11, 2009 Volume 10, 2008 Volume 9, 2007 Volume 8, 2006 Volume 7, 2005 Volume 6, 2004 Volume 5, 2003 Volume 4, 2002 Volume 3, 2001 Volume 2, 2000 Volume 1, 1999

International Journal of Medicinal Mushrooms

Compre a edição $156.00 Volume 22, 2020 Edição 3

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v22.i3

Sumário:

A Study on the Antioxidant Properties and Stability of Ergothioneine from Culinary-Medicinal Mushrooms
Xinqi Liu, Yiwen Huang, Jinyan Wang, Shuai Zhou, Yili Wang, Mengting Cai, Qingjiu Tang, Ling Yu
pages 211-220
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033625
Characterization of Polysaccharides from Wild Edible Mushrooms from Thailand and Their Antioxidant, Antidiabetic, and Antihypertensive Activities
Khwanta Kaewnarin, Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumla, Sadabpong Choonpicharn, Keerati Tanreuan, Saisamorn Lumyong
pages 221-233
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020034092
White Button Mushroom, Agaricus bisporus (Agaricomycetes), and a Probiotics Mixture Supplementation Correct Dyslipidemia without Influencing the Colon Microbiome Profile in Hypercholesterolemic Rats
Farhan Asad, Haseeb Anwar, Hadi M. Yassine, Muhammad Irfan Ullah, Aziz-ul-Rahman, Zahid Kamran, Muhammad Umar Sohail
pages 235-244
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033807
The Shaggy Ink Cap Medicinal Mushroom, Coprinus comatus (Agaricomycetes), a Versatile Functional Species: A Review
Hui Cao, Dawei Qin, Hong Guo, Xiaowei Cui, Shanshan Wang, Yumeng Wu, Wenxiu Zheng, Xiaofei Zhong, Haonan Wang, Jiyang Yu, Hua Zhang, Chunchao Han
pages 245-255
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033988
Medicinal Coprinoid Mushrooms (Agaricomycetes) Distributed in Armenia (Review)
Susanna M. Badalyan
pages 257-267
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033981
Quantification of β-Glucan from Culinary-Medicinal Mushrooms Using Novel Artificial β-Glucan Recognition Protein
Takashi Kanno, Yoshiyuki Adachi, Ken-ichi Ishibashi, Daisuke Yamanaka, Naohito Ohno
pages 269-276
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020034003
Effect of Ethanolic Extracts from Taiwanofungus camphoratus and T. salmoneus (Agaricomycetes) Mycelia on Osteoporosis Recovery
Yu-Ming Liu, I-Ju Lin, Ci-Wei Huang, Rao-Chi Chien, Chen-Zou Mau, Jeng-Leun Mau
pages 277-287
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033983
Effect of Carbon Source on Properties and Bioactivities of Exopolysaccharide Produced by Trametes ochracea (Agaricomycetes)
Jiafeng Bai, Xuewei Jia, Yichang Chen, Zhengxing Ning, Shaohua Liu, Chunping Xu
pages 289-297
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033984
Investigation of Chemical Compounds and DPPH Radical Scavenging Activity of Oudemansiella raphanipes (Agaricomycetes) Based on Fermentation
Xuan Zhou, Cailing Yang, Qingfeng Meng, Yang Cui, Yudan Wang, Xin Chen, Shaobin  Fu
pages 299-304
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020033998