Inscrição na biblioteca: Guest
Portal Digital Begell Biblioteca digital da Begell eBooks Diários Referências e Anais Coleções de pesquisa
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.901 CiteScore™: 0.5

ISSN Imprimir: 0018-8166
ISSN On-line: 1943-5991

Volumes:
Volume 56, 2020 Volume 55, 2019 Volume 54, 2018 Volume 53, 2017 Volume 52, 2016 Volume 51, 2015 Volume 50, 2014 Volume 49, 2013 Volume 48, 2012 Volume 47, 2011 Volume 46, 2010 Volume 45, 2009 Volume 44, 2008 Volume 43, 2007 Volume 42, 2006 Volume 41, 2005 Volume 40, 2004 Volume 39, 2003 Volume 38, 2002 Volume 37, 2001 Volume 36, 2000 Volume 35, 1999 Volume 34, 1998

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i6.40
pages 37-54

Zooplankton Composition and Taxonomic Richness in Water Bodies and Watercourses of the Pripyat River Basin and Their Long-Term Dynamics

Yu. F. Gromova
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine
L. V. Guleykova
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
S. D. Shcherbak
Institute of Hydrobiology National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine

RESUMO

Based on literature (1887-2018) and original data, 488 species of zooplankton were found in water bodies and watercourses of the Pripyat River basin. They included 317 species of Rotifera, 100 species of Cladocera, and 71 species of Copepoda. The largest number of species (65% of their total number) was registered in the Pripyat River. The major portion of species observed in the basin of the river is characterized by a wide area of their distribution. At the same time, rare species and those occurring in swamps were also found. Zooplankton composition and structure in water bodies of the Pripyat basin significantly varied from year to year. In different years, zooplankton formation was influenced by melioration, economic activities within catchment area, and climate changes. Only 40% of the total number of species was registered during the whole period of investigations.

Referências

 1. Arabina, LP. & L.A. Pavlovets. 1983. Zooplankton of water bodies of the Pripyat Reserve. Zapovedniki Belorussii 7: 85-91. [Rus.].

 2. Babitskiy, V.A. 1975. Zooplankton of the Pripyat River in the section Ptich-Mozyr. Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 2. 1: 48-52. [Rus.].

 3. Barinova, S.S., L.A. Medvedeva & O.V. Anisimova. 2000. Vodorosli-indikatory v otsenke kachestva okruzhayushchey sredy. (Algae-indicators in assessing environment quality.) Moscow, VN11 Prirody Press. 150 pp. [Rus.].

 4. Borutskiy, Ye.V., L.A. Stepanova & M.S. Kos. 1991. Opredelitel Calanoida presnykh vod SSSR. (Manual on Calanoida of fresh waters of the USSR.) Leningrad, Nauka Press. 504 pp. [Rus.].

 5. Vezhnovets, V.V. 2005. Rakoobraznye: Cladocera, Copepoda v vodnykh ekosistemakh Belarusi. Katalog. Opredelitelnye tablitsy. (Crustacea: Cladocera, Copepoda in aquatic ecosystems of Belarus. Catalogue. Manual tables.) Minsk, Bel Nauka Press. 150 pp. [Rus.].

 6. Voronkov, N.V. 1909. On the fauna of Rotatoria of the Minsk region. Trudy Studencheskogo Kruzhkapo Issledovaniyu Russkoy Prirody 4: 121-133. [Rus.].

 7. Galkovskaya, G.A., V.V. Vezhnovets, A.l. Zarubov & D.V. Molotkov. 2001. Kolovratki (Rotifera) v vodnykh ekosistemakh Belarusi. Katalog. (Rotifera in aquatic ecosystems of Belarus. Catalogue.) Minsk, BGU Press. 184 pp. [Rus.].

 8. Galkovskaya, G.A., V.V. Vezhnovets & V.Ye. Roshchin. 1993. Zooplanktontaxonomic struc-ture in the pelagic zone of the lakes of Belarus. Vestsi AN Belarusi. Seriya Biyal. Navuk 2: 3-25. [Rus.].

 9. Galkovskaya, G.A., D.V. Molotkov, A.l. Zarubov & l.A. Smirnova. 1985. Zooplankton species composition and abundance in the Pripyat River in the section Lemyashevichi-Narovlya. Vestsi AN BSSR. Seriya Biyal. Navuk 3: 92-97. [Bel.].

 10. Galkovskaya, G.A., D.V. Molotkov & l.A. Smirnova. 1983. Changes in zooplankton species composition in the Pripyat River registered for the last century. Pp. 6-7 in: Biologicheskiye osnovy osvoyeniya, rekonstruktsii i okhrany zhivotnogo mira Belorussii. V zoologicheskaya konferentsiya, 20-21 dekabrya 1983 g. (Biological foundations of the utilization, reconstruction, and conservation of animals of Belarus. V Zoological Conference, 20-21 December 1983.) [Rus.].

 11. Gidroekosystemy zapovidnykh terytoriy verkhnyoyi Prypyati v umovakh klimatychnykh zmin. (Hydroecosystems of reserves of the upper reaches of the Pripyat River under conditions of climate changes.) 2013. / Ed. by V.D. Romanenko, S.O. Afanasyev & V.l. Osadchy. Kyiv, Kafedra Press. 228 pp. [Ukr.].

 12. Gromova, Yu.F. 2011. lndication of the state of trans-boundary rivers of the Pripyat River basin in terms of zooplankton structure. Pp. 119-122 in: Sotrudnichestvo v oblasti ispolzovaniya prirodnykh resursov i ekologicheskogo ozdorovleniya basseyna Dnepra. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, 9-10 iyulya 2011 g., Gomel. (Joint utilization of natural resources and improvement in the ecological state of the Dnieper River basin. lnternational Scientific and Practical Conference, 9-10 July, 2011, Gomel.) [Rus.].

 13. Guleykova, L.V. 2007. Composition and structure of zooplankton communities in Lake Nobel. Pp. 212-213 in: Ozernye ekosistemy: biologicheskiye protsessy, antropogennaya transformatsiya, kachestvo vody. Materialy HI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Minsk - Naroch, 17-22 sentyabrya 2007 g. (Lake ecosystems: biological processes, anthropogenic transformation, and water quality. Proceedings of the lll lnternational Scientific Conference, Minsk-Naroch, 17-22 September 2007.) Minsk, Belorusskiy Universitet Press. [Rus.].

 14. Zhivotny mir v zone avarii Chernobylskoy AES. (Animals in the zone of the accident at the Chernobyl NPS.) 1995. / Ed. by L.M. Sushchenya, M.M. Pikulik & A.Ye. Plenin. Minsk, Navuka i Tekhnika Press. 263 pp. [Rus.].

 15. Zarubov, A.l. 2012. Assessment of the ecological state of water bodies of the lower reaches of the Pripyat River in terms of zooplankton structure. Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 2. 1: 98-102. [Rus.].

 16. Zarubov, A.l. & A.V. Kurlovich. 2005. Formation of the communities oflittoral zooplankton in the Tsna River in autumn. Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 2. 1: 70-74. [Rus.].

 17. Zarubov, A.l. & D.V. Molotkov. 1999. Aquatic invertebrates (zooplankton and zooperiphyton) of floodplain water bodies ofthe "Pripyatskiy" National Park. Pp. 149-155 in: Biologicheskoye raznoobraziye natsionalnogo parka "Pripyatskiy". (Biological diversity ofthe "Pripyatskiy" National Park.) Turov & Mozyr, Bely Veter Press. [Rus.].

 18. Konenko, A.D., M.L. Pidgayko & D.O. Radzymovsky. 1961. Stavky Polissya Ukrayiny. (Ponds ofthe Polissya of Ukraine.) Kyiv, AN URSR Press. 139 pp. [Ukr.].

 19. Kutikova, L.A. 1970. Kolovratkifauny SSSR. (Rotatoria ofthe fauna ofthe USSR.) Leningrad, Nauka Press. 744 pp. [Rus.].

 20. Mitrakhovich, P.A. & S.A. Boykova. 1999. Some indices of zooplankton of Lake Chervonoye based on long-term investigations. Pp. 164-167 in: Itogi i perspektivy gidrologicheskikh issledovaniy. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 25-26 noyabrya 1999 g. (Results and prospects of hydrological investigations. Proceedings ofthe International Scientific Conference, 25-26 November 1999.) Minsk. [Rus.].

 21. Monitoring, ispolzovaniye i upravleniye vodnymi resursami basseyna r. Pripyat. (Monitoring, utilization, and management over aquatic resources ofthe Pripyat River basin.) 2003./Ed. by M.Yu. Kalinin & A.G. Obodovskiy. Minsk, Belsens Press. 169 pp. [Rus.].

 22. Monchenko, V.l. 2003. Svobodnozhivushchiye tsiklopoobraznye kopepody Ponto-Kaspiyskogo basseyna. (Free-living Copepoda-Crustacea, Cyclopidae, ofthe Ponto-Caspian basin). Kiev, Naukova Dumka Press. 350 pp. [Rus.].

 23. Monchenko, V.l. 1967. Crustacea-Copepoda in the Pripyat River and in its tributaries. DopovidiAN URSR. Seriya B 3: 273-277. [Ukr.].

 24. Monchenko, V.l. 1974. Shchelepnoroti tsyklopodibni, tsyklopy: Cyclopidae. (Cyclopidae.) Kiev, Naukova Dumka Press. 452 pp. (Fauna of Ukraine. Vol. 27, issue 3.) [Ukr.].

 25. Novikov, A.V. 1907. Cladocera of the Minsk region. Trudy Studencheskogo Kruzhka po Issledovaniyu Russkoy Prirody 3: 112-132. [Rus.].

 26. Ovander, Ye.M., N.S. Yakovenko, V.M. Trokhymets, et al. 2011. Annotated list of Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima ofthe fauna of Ukraine. Report l. Rybogospodarska Nauka Ukrayiny 2: 59-70. [Ukr.].

 27. Ovander, Ye.M., N.S. Yakovenko, V.M. Trokhymets, et al. 2011. Annotated list of Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima ofthe fauna of Ukraine. Report ll. Rybogospodarska Nauka Ukrayiny 3: 46-54. [Ukr.].

 28. Opredelitel zooplanktona i zoobentosa presnykh vod Yevropeyskoy Rossii. T. 1. Zooplankton. (Manual on zooplankton and zoobenthos of the fresh waters of the European Russia. Vol. 1. Zooplankton.) 2010. / Ed. by V.R. Alekseyev & S.Ya. Tsalolikhin. Moscow, KMK Press. 495 pp. [Rus.].

 29. Parchuk, G.V. & P.D. Klochenko. 2000. Comparative characteristics of zooplankton ofthe Dnieper tributaries. Hydrobiol. J. 36(4): 15-33. [Rus.].

 30. Pidgayko, M.l. 1984. Zooplankton vodoyemov Yevropeyskoy chasti SSSR. (Zooplankton of water bodies ofthe European part ofthe USSR). Moscow, Nauka Press. 208 pp. [Rus.].

 31. Polishchuk, V.V. 1987. Zooplankton ofthe estuarine sections ofthe rivers emptying the Kiev Reservoir. Gidrobiol. Zhurn. 23(5): 70-81. [Rus.].

 32. Polishchuk, V.V. 1991. On the study of zooplankton of Lake Nobel. Gidrobiol. Zhurn. 27(1): 11-18. [Rus.].

 33. Polishchuk, V.V., V.S. Travyanko, G.D. Kosenko & l.G. Garasevych. 1978. Gidrobiologiya i gidrokhimiya richok Pravoberezhnogo Prydniprovya. (Hydrobiology and hydrochemistry of the rivers of the right bank of the Dnieper River.) Kyiv, Naukova Dumka Press. 271 pp. [Ukr.].

 34. Radzymovsky, D.O. & V.V. Polishchuk. 1970. Plankton richky Pripyat. (Plankton ofthe Pripyat River.) Kyiv, Naukova Dumka Press. 212 pp. [Ukr.].

 35. Rassashko, l.F. & O.V. Kovaleva. 2004. Long-term dynamics of zooplankton ofthe Pripyat River in the Belarus Polesye. Pp. 210-211 in: Dinamika biologicheskogo raznoobraziya fauny, problemy iperspektivy ustoychivogo ispolzovaniya i okhrany zhivotnogo mira Belarusi. Tezisy dokladov IXzoologicheskoy nauchnoy konferentsii. (Dynamics of fauna biological diversity, problems and prospects of the utilization and conservation of the animals of Belarus. Abstracts of reports of the IX Zoological Scientific Conference.) Minsk. [Rus.].

 36. Rassashko, I.F., O.V. Kovaleva & V.V. Vezhnovets. 2013. Planktonnyerakoobraznye vodnykh ekosistem Belorusskogo Polesya. (Plankton Crustacea of the aquatic ecosystems of the Belarus Polesye.) Gomel. 204 pp. [Rus.].

 37. Rassashko, I.F., O.V. Kovaleva, K.V. Trush & A.A. Mozharovskaya. 2016. Generalized data on zooplankton diversity and structure in the lakes of the Polesye region. Pp. 249-250 in: Ozernye ekosistemy: biologicheskiye protsessy, antropogennaya transformatsiya, kachestvo vody. Materialy VMezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Minsk-Naroch, 12-17sentyabrya 2016g. (Lake ecosystems: biological processes, anthropogenic transformation, and water quality. Proceedings of the V International Scientific Conference, Minsk-Naroch, 12-17 September 2016.) Minsk, Belorusskiy Universitet Press. [Rus.].

 38. Rassashko, I.F. &B.P. Savitskiy. 1986. Results of the study of zooplankton in water bodies and watercourses of the Belarus Polesye. Pp. 288-289 in: 5 syezd Vsesoyuznogo gidrobiologicheskogo obshchestva, 15-19 sentyabrya 1986 g., Tolyatti. Tezisy dokladov. Chast 2. (5 Congress of the All-Union Hydrobiological Society, 15-19 September 1986, Tolyatti. Abstracts ofreports. Part 2.) Kuybyshev. [Rus.].

 39. Rassashko, I.F. & B.P. Savitskiy. 1989. Zooplankton of water bodies and watercourses of the Belarus Polesye (database for 1888-1985). Gomel. 125 pp. Manuscript deposited in VINITI 22.02.89, N1178-A89. [Rus.].

 40. Rassashko, I.F. & B.P. Savitskiy. 1999. Database on zooplankton of water bodies and watercourses of the Belarus Polesye over the whole period of its study. Pp. 202-205 in: Itogi i perspektivy gidrologicheskikh issledovaniy. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 25-26 noyabrya 1999 g. (Results and prospects of hydrological investigations. Proceedings of the International Scientific Conference, 25-26 November 1999.) Minsk. [Rus.].

 41. Rassashko, I.F., K.V. Trush & N.S. Baranova. 2014. Zooplankton diversity and peculiarities of geographic distribution in aquatic ecosystems of the Belarus Polesye. Ekosistemy, Ikh Optimizatsiya i Okhrana 11: 187-197. [Rus.].

 42. Rassashko, I.F., K.V. Trush & A.A. Mozharovskaya. 2015. Vazhnye gruppy regionalnoy gidrofauny. Bazy dannykh za dlitelny periodpo bioraznoobraziyu, strukture, rasprostraneniyu gidrobiontov Belarusskogo Polesya. (Main groups of the regional hydrofauna. Databases for a long period of time on biodiversity, structure, and distribution of hydrobionts of the Belarus Polesye.) Verlag LAP LAMBERT, Academic Publishing. 125 pp.

 43. Samoylenko, V.M., G.S. Gigevich & S.A. Boykova. 1994. Hydrobiological regime of Lake Chervonoye. Ekologiya 1: 10-16. [Rus.].

 44. Samchishina, L.V. 2005. Ekologo-faunistychni i morfologichni osoblyvosti prisnovodnykh i solonuvatovodnykh Calanoida (Crustacea, Copepoda) Ukrayiny. (Ecological, faunistic, and morphological peculiarities of freshwater and brackishwater Calanoida (Crustacea, Copepoda) of Ukraine.) Author's abstract of PhD Thesis. 18 pp. [Rus.].

 45. Semenova, L.M. 2009. State of zooplankton in the cooling pond of the Chernobyl NPS and in the upper reaches of the Kiev Reservoir. Biologiya Vnutrennikh Vod 3: 79-86. [Rus.].

 46. Sovinskiy, V.K. 1888. On the study of freshwater Crustacea of the Kiev region. Zapiski Kievskogo Obshchestva Yestestvoispytateley 9(26): 225-232. [Rus.].

 47. Travyanko, V.S., V.I. Monchenko & V.V. Polishchuk. 1974. Zooplankton species composition in small rivers of the Prypyat Polissya. Pp. 149-162 in: Problemy malykh richok Ukrayiny. (Problems of small rivers of Ukraine.) Kyiv, Naukova Dumka Press. [Ukr.].

 48. Travyanko, V.S. & Ya.Ya. Tseeb. 1967. Zooplankton of the upper reaches of the Dnieper River and its floodplain water bodies. Pp. 74-110 in: Gidrobiologicheskiy rezhim Dnepra v usloviyakh zaregulirovannogo stoka. (Hydrobiological regime of the Dnieper River under conditions of its regulation.) Kiev, Naukova Dumka Press. [Rus.].

 49. Trudy kompleksnoy ekspeditsii po izucheniyu vodoyemov Polesya. (Papers of the comprehensive expedition on the study of water bodies of the Polesye.)1956./Ed. by G.G. Vinberg. Minsk, BGU Press. 325 pp. [Rus.].

 50. Upravleniye transgranichnym basseynom Dnepra: subbasseyn reki Pripyati. (Management over transboundary basin of the Dnieper River: subbasin of the Pripyat River.) 2012. / Ed. by A.G. Obodovskiy, A.P. Stankevich & S.A. Afanasyev. Kiev, Kafedra Press. 448 pp. [Rus.].

 51. Shcherbak, S.D. & O.G. Marushevska. 2013. Ukrayinske Polissyapid vplyvom klimatychnykh zmin: diyaty shchob zberegty. (Ukrainian Polissya underthe influence of climate change: activities with the purpose of conservation.) Kyiv, Interservis Press. 52 pp. [Ukr.].

 52. Ekologicheskoye sostoyaniye transgranichnykh uchastkov rek basseyna Dnepra na territorii Ukrainy. (Ecological state of transboundary sections of the rivers of the Dnieper River basin within the territory of Ukraine.) 2002. /Ed. by A.G. Vasenko & S.A. Afanasyev. Kiev, Akademperiodika Press. 355 pp. [Rus.].

 53. Yakovenko, N. & Ye. Ovander. 2011. Annotated list ofRotifera: Eurotatoria: Bdelloidea ofthe fauna of Ukraine. Biologiya 58: 25-29. [Ukr.].

 54. Yakovenko, N.S., Ye.M. Ovander, V.M. Trokhymets, et al. 2011. Annotated list of Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) of the fauna of Ukraine. Report 111. Rybogospodarska Nauka Ukrayiny 4: 41-51. [Ukr.].

 55. Boxshall, G.&D. Defaye. World checklist of freshwater Copepoda species. [World Wide Web electronic publication]. Available at: http://fada.biodiversity.be/group/show/19.

 56. Cox, C.B. 2001. The biogeographic regions reconsidered. J. Biogeography 28(4): 511-523.

 57. Galkovskaya, G.A. & D.V. Molotkov. 2001. Species diversity and dominance in the planktonic rotifer community ofthe Pripyat River in the Chernobyl region (1988-1996). Hydrobiologia 446/447: 179-185.

 58. Kotov, A., L. Forro, N.M. Korovchinsky & A. Petrusek. World checklist of freshwater Cladocera species. [World Wide Web electronic publication]. Available at: http://fada.biodiversity.be/group/show/17.

 59. Pashkova, O.V. 2010. Zooplankton ofthe cooling pond ofthe Chernobyl NPS prior and after its removal from service. Hydrobiol. J. 46(1): 27-40.

 60. Protasov, A.A. 2006. Communities of invertebrates ofthe cooling pond ofthe Chernobyl Nuclear Power Station. Report 1. Communities of zooplankton, their composition and structure. Hydrobiol. J. 42(1): 3-21.

 61. Segers, H. 2002. The nomenclature ofthe Rotifera: annotated checklist of valid family- and genus group names. J. Nat. History 36: 631-640.

 62. Segers, H. 2007. Annotated checklist ofthe rotifers (Phylum Rotifera), with the notes on nomenclature, taxonomy and distribution. Zootaxa 1564: 1-104.

 63. Segers, H. 2008. Global diversity of rotifers (Rotifera) in freshwater. Hydrobiologia 595: 49-59.


Articles with similar content:

Species Composition of Phytoepiphyton of Green Filamentous Algae in the Reservoirs of the Dnieper Cascade
Hydrobiological Journal, Vol.46, 2010, issue 6
T. F. Shevchenko
Features of Algae Distribution of Order Sphaeropleales (Chlorophyceae) in the different water bodies of Iran
International Journal on Algae, Vol.14, 2012, issue 4
Behrouz Zarei Darki
Fucophyceae of the Black Sea: taxonomic composition and distribution
International Journal on Algae, Vol.4, 2002, issue 4
N. A. Mil'chakova, M. V. Nekhoroshev, B. N. Belyaev
Phytoplankton of the Vygozero Reservoir (Republic of Karelia, Russia)
Hydrobiological Journal, Vol.48, 2012, issue 1
T. A. Chekryzheva
Chlorophyta of the Water Bodies of Nyzhnyovorsklyanskiy Regional Landscape Park (Ukraine)
International Journal on Algae, Vol.19, 2017, issue 3
O. V. Raida