Suscripción a Biblioteca: Guest
Portal Digitalde Biblioteca Digital eLibros Revistas Referencias y Libros de Ponencias Colecciones
International Journal of Medicinal Mushrooms
Factor de Impacto: 1.423 Factor de Impacto de 5 años: 1.525 SJR: 0.431 SNIP: 0.716 CiteScore™: 2.6

ISSN Imprimir: 1521-9437
ISSN En Línea: 1940-4344

Volumes:
Volumen 22, 2020 Volumen 21, 2019 Volumen 20, 2018 Volumen 19, 2017 Volumen 18, 2016 Volumen 17, 2015 Volumen 16, 2014 Volumen 15, 2013 Volumen 14, 2012 Volumen 13, 2011 Volumen 12, 2010 Volumen 11, 2009 Volumen 10, 2008 Volumen 9, 2007 Volumen 8, 2006 Volumen 7, 2005 Volumen 6, 2004 Volumen 5, 2003 Volumen 4, 2002 Volumen 3, 2001 Volumen 2, 2000 Volumen 1, 1999

International Journal of Medicinal Mushrooms

Comprar Publicación $156.00 Volumen 22, 2020 Edición 7

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v22.i7

Tabla de Contenidos:

Comparative Study on Bioactivities from Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), Gives an Insight into the Fermentation Broth Showing Greater Antioxidative Activities
Chunliang Xie, Pingping Tang, Shaowei Yan, Qi Yang, Zhoumei Zhang, Wenbing Gong, Zuohua Zhu, Yingjun Zhou, Li Yan, Zhenxiu Hu, Xianchun Wang, Yuande Peng
pages 627-639
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035042
In Vitro Antioxidant Efficacy of Some Selected Medicinal Mushrooms from India
Uzma Azeem, Richa Shri, Gurpaul Singh Dhingra
pages 641-649
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035358
Dietary Fiber Contents and Its Fermentability In Vitro of Pleurotus ostreatus cv. Florida Mycelia (Agaricomycetes)
Janice C. Laforteza, Renato G. Reyes, Trinidad P. Trinidad
pages 651-657
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035449
Pharmacological Investigation of Ceraceomyces tessulatus (Agaricomycetes) in Mice with Nonalcoholic Steatohepatitis
Kenichi Watanabe, Rejina Afrin, Remya Sreedhar, Vengadeshprabhu Karuppagounder, Meilei Harima, Xavier Alexander, Ravichandiran Velayutham, Somasundaram Arumugam
pages 683-692
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035048
Comparing the Cosmetic Effects of Liquid-Fermented Culture of Some Medicinal Mushrooms Including Antioxidant, Moisturizing, and Whitening Activities
Shanshan Wang, Chenbai Wang, Hui Cao, Xiaowei Cui, Hong Guo, Wenxiu Zheng, Xiaofei Zhong, Yongqing Zhang, Chunchao Han
pages 693-703
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035407
Effect of Shading and Forest Type on Morphological Characteristics and Bioactive Compounds of Fruiting Bodies of Songshan Lingzhi Ganoderma tsugae (Agaricomycetes)
Qing-hua Ma, Xing-hong Wang, Yu-guang Fan, Lu-Sen Bian, Lin Chen, Hui-hui Liu, Fei Ren, Yong-an Zhang
pages 705-717
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035405