Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $380.00 Volumen 17, 2015 Ausgabe 4

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4

Inhaltsverzeichnis:

Algofloristic Zoning of Ukraine
G. M. Palamar-Mordvintseva, P. M. Tsarenko
pages 303-338
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.10
Centric Diatoms (Centrophyceae) of the Lower Portion of the Southern Bug River (Ukraine)
S. I. Genkal, O. P. Bilous
pages 339-350
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.20
A New Species in Genus Mallomonas Perty (Synurales, Chrysophyceae) from Vietnam
E.S. Gusev
pages 351-362
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.30
Features of Cell Metabolism of Chlamydomonas reinhardtii CC-124 Wild Strain [137c] Under Mixotrophic and Phototrophic Cultivation
O.V. Sytar, O. P. Olkhovich, O. V. Karaushu, R. Storandt, P. Waldeck, Nataliya Yu. Taran
pages 371-384
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.50
The Method of Complex Determining of Biochemical Composition of Microalgae
Yu. P. Kopytov, A.S. Lelekov, R. G. Gevorgiz, M. V. Nekhoroshev, T.M. Novikova
pages 397-402
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.70
INDEX FOR VOLUME 17, 2015
pages 403-406
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.80