Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $216.00 Volumen 5, 2003 Ausgabe 4

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4

Inhaltsverzeichnis:

Red algae (Rhodophyceae) of the Black Sea. Ceramiales. Taxonomic composition and distribution
N. A. Mil'chakova
pages 1-13
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.10
Sedimentation of phytoplankton in Kazachya Bay of the Black Sea (Ukraine)
L. I. Ryabushko, I. I. Babich, V. I. Ryabushko, L.L. Smirnova
pages 14-28
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.20
Benthic Bacillariophyta in Southern Baikal
G. V. Pomazkina, E. V. Rodionova
pages 29-40
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.30
New taxa of Laminariales (Phaeophyta) from the Far Eastern Seas of Russia
N. G. Klochkova, T.N. Krupnova
pages 68-76
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.70
New species of Stephanodiscus (Bacillariophyta) from the Pleistocene sediments of Lake Baikal
G. K. Khursevich, S. A. Fedenya, M. I. Kuzmin, E. B. Karabanov, D. F. Williams, A. A. Prokopenko
pages 77-89
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.80
New records of two noteworthy species of Chrysophyceae
D. V. Leontiev
pages 98-102
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v5.i4.100