Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $216.00 Volumen 4, 2002 Ausgabe 3

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3

Inhaltsverzeichnis:

Modern views on the position of algae in the system of the organic world
N. P. Masyuk, I. Yu. Kostikov
pages 1-38
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3.10
Exopolysaccharides of Cyanophyta
E. I. Shyukova
pages 39-54
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3.20
The effect of carboanhydrase inhibitors on the growth and pigment composition of some Cyanophyta
Svetlana I. Los', A. F. Tereshchenko, R. N. Fomishina, E. F. Dovbysh, Ye. K. Zolotariova
pages 55-64
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3.30
Study of the toxic cyanobacterium Oscillatoria agardhii Gom. in culture
O. V. Gavrilova, L. N. Voloshko, N. N. Titova, O. M. Bedyagina, B. V. Gromov
pages 93-103
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3.60
Sexual heterogeneity of the clones of Nitzschia longissima (Breb.) Ralfs (Bacillariophyta)
N. A. Davidovich
pages 104-116
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v4.i3.70